TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET
KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ

B Ö L Ü M   1

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ
Madde 1 - Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen esnaf ve sanatkarlar tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kurulmuştur.


TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 2 - Kooperatif ticaret siciline tescili ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.


UNVAN
Madde 3 - Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu ........................................... ................................................Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifidir.


MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ
Madde 4 - Kooperatifin merkezi ........................ ili, ........................................ ................ilçesidir. Çalışma bölgesi ................................................................. dir.


SÜRE
Madde 5 - Kooperatif süresizdir.


AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
Madde 6 - Kooperatifin amacı, kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve Banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır.
Bu amaçla kooperatif:
1- Ortaklarına yapılan kredilendirme ve verilen kefaletlerin toplamı esas tutularak yönetim kurulu kararı ile Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü veya diğer bankalar emrine borç senedi ihdas edebilir.
2- Konusu ile ilgili olarak; yatırım faaliyetlerinde bulunabilir, gerekli tesisleri kurabilir, bu tesisleri işletebilir veya kiraya verebilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.
3- Amaçlara uygun gördüğü gayrimenkulleri satın alır veya yaptırır, gerekirse satar. Kredi alan ortaklardan gayrimenkul ipoteği alabilir.
4- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üst kuruluşlarına girer.
5- Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı olabilir, sigorta acenteliği yapabilir ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara iştirak edebilir.
6- Gerektiğinde kooperatif ortakları ve personeli için yardım kuruluşları, mesleki ve sosyal tesisler meydana getirmek ve bunları işletmek için yardım fonları oluşturur; konusu ile ilgili eğitim, yayın araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.


B Ö L Ü M   2

SERMAYE VE PAYLAR SERMAYE
Madde 7 - Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişiktir. Ancak sermayenin en az haddi 3.000.000.- liradır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/ 4 ?ünün peşin ödenmesi zorunludur.
Ayni sermaye konamaz.


PAYLAR
Madde 8 - Bir ortaklık payının değeri 1.000.000.- liradır. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az bir pay taahhüt etmesi zorunludur.(*)
Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19?ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1.000.000.- lira ile itibar olunur.(**)


PAYLARIN ÖDENMESİ
Madde 9 - Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4?ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.


B Ö L Ü M   3

ORTAKLIK İŞLEMLERİ ORTAKLIK ŞARTLARI
Madde 10 - Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu?nun 9?ncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak,
3- 5362 sayılı Kanunun 3'üncü ve 7'nci maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıyan esnaf ve sanatkar olmak ve aynı Kanunun 68'inci maddesine göre esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
4- İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
5- Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.


ORTAKLIĞA KABUL
Madde 11 - Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10?ncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünü yazılı olarak imzalaması şarttır.
Ortak kredi kullanma esnasında, kullanacağı kredinin tüm kredi türlerinde Kooperatifin mali yapısına göre %1 ile %10 arasında bir oranda sermaye olarak Türkiye Halk Bankasında bulunan kooperatif hesabına yatırmaya mecburdur.


ORTAK SAYISI
Madde 12 - Kooperatifin ortak sayısı 15?i sanatkar ve 15?i esnaf olmak üzere en az 50 kişidir.
Ortak sayısı sınırsız olmakla beraber, kooperatifin hizmet imkanı ile, plasman durumu gözetilerek ortak kaydedilir.


ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Madde 13 - Her ortak hesap senesi sonunda en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.


ORTAKLIKTAN ÇIKARMA
Madde 14 - Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.
1- 10?uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler,
2- Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde de bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca 2. ihtar yapılır. 2. ihtarı takip eden 30 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
3- Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tebliğ edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak Genel Kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel Kurula itiraz ettiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası açma hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararı kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle çıkarılamazlar.
Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.


ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA
Madde 15 - Bu anasözleşme gereğince kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklar, kooperatiften ayrıldıkları yılın bilanço ve netice hesaplarının genel kurulca tasdikinden bir ay sonra, hesaplarının tasfiyesini isteyebilirler. O yıl bilançosunun gelir ?gider farkı müsbet olduğu ve kooperatifin kanuni takibe intikal etmiş alacağı bulunmadığı takdirde, ortaklık payı tamamen iade olunur.
Ancak, o yıl bilançosuna göre menfi gelir ?gider farkı hasıl olmuş ise çıkan ve çıkarılan ortağın bu menfi gelir ?gider farkından kendisine isabet eden miktar ortaklık payından düşülür.
Ayrıca çıkma talebinin yapıldığı ay sonu mizanına göre, kooperatifin kanuni takipteki alacaklarının esas sermayeye oranla ortağa isabet eden kısmı, geri verilecek sermayeye iştirak payından vukuu muhtemel zarar karşılığı olarak indirilir. Bunlar daha sonra mahsup yapılmak üzere bir fonda toplanır.
Ortaklıktan çıkan ve çıkarılanlar, kooperatifin yedek akçeleri ile diğer mevcutları üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.
Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.


ÖLEN ORTAĞIN DURUMU
Madde 16 - Ölen ortakların kooperatifle olan borç ve kefalet münasebetleri tasfiye edildikten sonra, ortaklık payı kanuni mirasçılarına iade olunur.
Ölen ortağın mesleki faaliyetinin kanuni mirasçılarından birisi tarafından devam ettirilmek istenmesi ve diğer mirasçıların da kabulü halinde, ortaklık payı yönetim kurulunun kararı ile bu mirasçıya devredilebilir.


ORTAKLIĞIN DEVRİ VE KOOPERATİFLER ARASINDA NAKİL
Madde 17 - Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10? ncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden işyeri ve ikametgah değişikliği şartı ile nakil mümkündür. Ancak, ortak ayrıldığı kooperatifle borç ve kefalet ilişkisini kesmedikçe nakil talebi kabul edilmez. Bu işlem kooperatifler arasında ortağın sermaye payının nakli ve bu yolda yönetim kurulu kararı alınması ile gerçeklilik kazanır.


ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME
Madde 18 - Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler. Kooperatiften ikinci defa çıkarılanlar tekrar ortaklığa kabul olunamazlar.


ORTAKLIK SENEDİ
Madde 19 - Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.


ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI
Madde 20 - Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarının 100 katına kadar sorumludur.
Kooperatiften ölüm hariç, herhangi bir şekilde çıkan veya çıkarılanların ortaklık zamanlarına ait doğacak zararlardan ve kefaletlerinden sorumlulukları, ayrılışlarının kesinleştikleri tarihten başlayarak bir yıl devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.


ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER
Madde 21 - Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında bu anasözleşmenin 69?ncu maddesinde belirtilen ücret, masraf karşılıkları ve pay bedellerini ödemek zorundadırlar.
Ortaklık payı dışındaki bu ödemeler üst kuruluş anasözleşmeleri hükümlerine göre belirlenir.


B Ö L Ü M   4

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ KOOPERATİFİN ORGANLARI
Madde 22 - Kooperatifin organları şunlardır:
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetim Kurulu.


GENEL KURUL Görev ve Yetkileri
Madde 23 - En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
1- Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir ?gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,
2- Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,
3- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, hakkı huzur ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
4- Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
5- Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,
6- Üst kuruluşa girme kararı vermek,
7- Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,
8- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
9- Bu anasözleşmenin 6?ncı maddesi uyarınca, gerekli tesislerin kurulmasına ve ortaklıklara iştirak edilmesine karar vermek, inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
10- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulu seçmek,
11- Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek.
Genel Kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.


OY HAKKI VE TEMSİL
Madde 24 - Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.
Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.
Hiçbir ortak kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.


TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
Madde 25 - Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılır.
Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.


TOPLANTI YERİ
Madde 26 - Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.


ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR
Madde 27 - Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.
Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10?unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilememesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.


ÇAĞRININ ŞEKLİ
Madde 28 - Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; adi mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının toplantı gününden en az 25 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.


BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI
Madde 29 - Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.


BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 30 - Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara ?da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü), diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime Bakanlıkça tesbit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.


GÜNDEM
Madde 31 - Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1- Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
2- Bilanço, envanter ve gelir ?gider hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
3- Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6- Gerekli görülen diğer hususlar.
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tesbit olunur.
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10?u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10?unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.


ORTAKLAR CETVELİ
Madde 32 - Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, katılma hakkı olan ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkan ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.


GÖRÜŞME KARAR VE NİSABI
Madde 33 - Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/10?unun şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.
Ancak kooperatifin dağılması, diğer kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.
Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılmasına veya ek ödeme yükümlülüğü ihdasına ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 52?nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
Genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmemesi halinde, yedek üyeler yerlerine geçer. Yeterli sayıda yedek üye yoksa, üst kuruluşlar tarafından seçilme şartlarını taşıyan ortaklar arasından 3 kişilik bir yönetim kurulu teşekkül ettirilir. Bu Yönetim kurulu en çok bir ay içerisinde seçim yapılmak üzere, genel kurulu toplantıya çağırır.


TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI
Madde 34 - Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87?nci maddesine göre işlem yapıldığının tesbiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.
Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.


OY KULLANMANIN ŞEKLİ
Madde 35 - Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.


BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA
Madde 36 - Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez.


KARARLARIN TESİRİ
Madde 37 - Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.


KARARLARIN İPTALİ
Madde 38 - Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyiniyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
2- Yönetim Kurulu,
3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.


GENEL KURUL TUTANAĞI
Madde 39 - - Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.


GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI
Madde 40 - Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.


BAKANLIK, BANKA VE ÜST KURULUŞA GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 41 - Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir ?gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin kooperatif yönetimince onaylı (noter onayı gerekmez) birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.
Ayrıca bu belgelerin birer nüshası, kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşa gönderilir.Genel kurul toplantı tutanağının bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir.


YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ
Madde 42 - Yönetim kurulu genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç, en çok dokuz üyeden oluşur. Üye sayısı genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurulca bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur?aya başvurulur.
Asil ve yedek üyeler şeklinde ayırım yapılarak oy kullanıldığı takdirde, oy sayısına göre sıralama yapılmaksızın buna göre seçim yapılır. Bu durumda oy pusulalarına seçilecek üye sayısı kadar isim yazılır ve fazla isim yazılması halinde o oy pusulaları geçersiz sayılır.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.


SEÇİLME ŞARTLARI
Madde 43 - Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2- Türk vatandaşı olmak,
3- Başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak.
5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,
6- Asaleten ve kefaleten kredi borcu icrai, takip tamamlanarak icra memurluğu yada mahkeme aracılığıyla tahsil edilmiş olmamak.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli ve/veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere, yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.


GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 44 - Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1- Ortakların beyannameleri ile istihbarat raporlarına göre verilecek kredi veya kefalet miktarını tespit etmek,
2- Ortakları için yeni kredi imkanları sağlamak,
3- Bütçe ve yıllık faaliyet raporu ile bilanço ile gelir ?gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,
4- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
5- Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,
6- Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
7- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek, Bakanlık ve üst kuruluşlarca yapılan denetim sonucuna göre gerekli tedbirleri almak,
8- Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
9- Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
10- Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak,
11- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak.


GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR
Madde 45 - Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından en az bir yıl için bir başkan, bir veya iki başkan vekili seçerek görev bölümü yaparlar.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir.
Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.


KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 46 - Kooperatifi dışarıya karşı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu, kooperatifin temsilini kısmen veya tamamen başkana ve başkanın bulunmadığı hallerde yetkili kılacağı başkan vekiline devredebilir.
Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif unvanı altında başkan veya vekillerinden biri ile birlikte murahhas üye veya müdür ya da bir yönetim kurulu üyesine ait en az iki imza gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.
İmza örnekleri kooperatifi finanse eden bankalar ile kooperatifin üst kuruluşlarına da gönderilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.


ÜYELİĞİN BOŞALMASI
Madde 47 - Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur?a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Türk Ticaret Kanununun 315?nci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.


SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER
Madde 48 - Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir ?gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.
Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Madde 49 - Yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli her yıl Merkez Birliği büyük kongresinde belirlenecek tarifeyi aşmamak üzere genel kurulca kararlaştırılır.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev?i ve miktarların dışında hiçbir ödeme yapılamaz.


MURAHHAS ÜYE, MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL
Madde 50 - Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine haiz murahhas üye seçilebilir.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.
Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. İstihdam edilecek personelin tayininde, kooperatifin faaliyet konularında tecrübesi olanlar tercih edilir.
İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri Yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele Yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret verilir.


DENETİM KURULU SEÇİMİ VE SÜRESİ
Madde 51 - Genel kurulca, en az bir yıl, en çok üç yıl için üç denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Bu anasözleşmenin 42?nci maddesinin 3?ncü, 4?ncü ve 5?nci fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.


SEÇİLME ŞARTLARI
Madde 52 - Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak.
3- Aynı zamanda kooperatifte Yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya Yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (kendisinin ve eşinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş çocuğu) olmamak, Yönetim kurulu üyeleri ile aralarında iş ortaklığı bulunmamak.
Bu anasözleşmenin 43?ncü maddesinin 6?ncı fıkrasındaki hükümleri, denetim kurulu seçilme şartlarında da uygulanır.


GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 53 - Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,
2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
6- Yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyiniyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
8- Kooperatif ortaklarının, Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,
9- Uygun gördükleri teklifleri Yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetim kurulu üyeleri, kendilerine Kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.


SORUMLULUK
Madde 54 - Denetim kurulu üyeleri, Kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.


DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI
Madde 55 - Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351?nci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.


DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Madde 56 - Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, bütçeye konulmak suretiyle genel kurul tarafından tesbit olunur.


B Ö L Ü M   5

KEFALET KREDİ VE KEFALET VERME İŞLERİ
Madde 57 - Kredi ve kefalet, ortağın üretimini arttırması için gerekli alet ve makina, sanatının gelişmesi işyeri için gerekli tesislerin temini ve bunlara ihtiyaç olmayan hallerde sermaye olarak kullanılmak amacıyla verilir. Yönetim Kurulu, bu kredinin ancak ortağın kendi imkanlarıyla başaramayacağı hallerde istenilmiş olmasını ve mesleğiyle ilgili gerçek bir ihtiyacı karşılamasını ve üretimi arttıracak işlerde kullanılmasını kontrol etmek ve genel kurul ile finanse eden Banka ve bağlı bulunduğu birliklerin gerekli ve faydalı gördüğü tedbirleri almak zorundadır.


KREDİ VE KEFALET HADLERİNİN TESBİTİ
Madde 58 - Yönetim kurulu talep eden her ortağın ekonomik ve mali durumunu inceledikten ve 60?ncı maddeye göre istihbarat raporu veya bülteni düzenledikten sonra, kredi ve kefalet haddini tesbit eder.
Ortaklar, yönetim kurulunca belirlenen kredi ve kefalet haddine denetçiler nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu itirazın denetçiler tarafından 10 gün içerisinde incelenerek sonucunun ilgili ortağa yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Kredi miktarı ve vadeleri, finansman müesseselerince tesbit edilecek esaslara göre düzenlenir. Ortakların kredi talepleri kooperatifin ve Bankanın plasman imkanları oranında karşılanır.
Hakkında kredi tesbit edilecek yönetim kurulu üyesi kendisine ait karar alımı sırasında toplantıda bulunamaz ve oy kullanamaz. Yönetim kurulu üyeleri diğer ortaklara verilen azami kredi ve kefaletten fazlasını hiçbir suretle alamazlar.


MUNZAM TEMİNAT
Madde 59 - Kredi ve kefalet vermek için ortağın ödeme gücüne göre şahsi veya ayni olarak munzam teminat talep olunabilir.
Teminat şahsi kefalet şeklinde ise kefil, ortak ile müşterek borçluluğu ve müteselsil kefaleti kabul etmeye mecburdur.


İSTİHBARAT
Madde 60 - Kooperatiften kredi ve kefalet talep eden ortaklar, kredi talepnamelerini kooperatife vermek zorundadırlar. Bu talepname, yönetim kurulunun belirleyeceği bir üye veya heyete yahut da görevlendireceği yetkili bir kooperatif memuruna intikal ettirilerek ortağın beyanlarının doğruluğu araştırılmak suretiyle bir istihbarat raporu veya bülteni düzenlenir. Yapılan inceleme sonucunda kredi talep eden ortağın beyanlarının gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde ilgili ortak bir yazı ile beyanını ispata davet edilir. Gerçeğe uygun olmadığı anlaşılan talepler kabul edilmez. Yönetim kurulu üyelerinin istihbaratı Denetim kurulu tarafından yapılır.
Her ortak için yılda bir defa istihbarat yapılması zorunludur.


SENETLER, KREDİ VE KEFALET BELGELERİ
Madde 61 - Kredi ve kefalet verilen ortaklar ve varsa kefilleri kooperatifi finanse eden Bankaca tesbit edilen usul ve esaslara göre bir senet veya borçlu cari hesap taahhütnamesi imza etmeye mecburdurlar.
Bu senetler ve belgeler Banka ile yapılacak anlaşmaya göre kooperatifçe düzenlenip ortak ile kooperatif yetkilileri tarafından imza edilir. Vadesinde ödenmeyen senetler ile borçlu cari hesap taahhütnamesi gereğince alınan krediler, kooperatifi finanse eden Bankaca kooperatifin Bankada mevcut bloke sermayesinden karşılanır.
Ayrıca kooperatif tarafından ortak veya kefilinin aleyhinde kanuni takibata geçilir. Ortaktan yapılacak olan tahsilat, kooperatifin bankada mevcut bloke sermaye hesabına iade edilir.
Kooperatifi finanse eden banka, portföyünde bulunan kooperatif senetleri veya borçlu cari hesap taahhütnamesi gereğince alınan kredi üzerinden doğrudan doğruya takibat yapabilir.


SERMAYENİN BANKAYA REHNEDİLMESİ
Madde 62 - Kooperatif, ortaklarını finanse eden Bankaya ayrıca yapılacak genel anlaşma hükümleri dahilinde, sermayesinin tamamını veya bir kısmını terhin eder.
Bu terhin dolayısıyla Banka tarafından tahakkuk ettirilecek sermaye geliri kooperatifin gelirlerine kaydolunur.


BORÇLARIN ERTELENMESİ
Madde 63 - Yangın, deprem, sel vb. gibi doğal afetlerden doğrudan zarar görenler ile olağanüstü hallerde ortakların borçları, yönetim kurulu kararı ile ilgili Bankanın muvafakatı alınarak yenileme yoluyla ertelenebilir.


ERTELENEN BORÇLARIN ÖDEME ŞEKLİ
Madde 64 - 63?ncü maddede yazılı nedenlerle ertelenen borçlardan kooperatifçe masraf karşılığı alınmaz. Ancak bu durumdaki ortaklar, borçlarını yönetim kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ödemek zorundadırlar.


VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ERTELENMEYEN BORÇLAR
Madde 65 - Kooperatife olan borçlarını vadesinde ödemeyen ortakların veya kefillerinin menkul veya gayrimenkul mallarına başvurulur. Kooperatif bu malları sattırabileceği gibi sattırmayıp kendisine rehin veya ipotek yapılmasını da isteyebilir.
Ortağın borcuna karşılık satılan mallarını kooperatif üzerine de alabilir. Ancak kooperatif, üzerine geçen bu malları altı ay içinde başkasına satamaz. Bu süre içerisinde kooperatifin tahsil olunamayan alacakları ve masrafları ilgililer tarafından ödendiği takdirde mallar sahibine geri verilir. Aksi halde, sözkonusu malları kooperatifçe satılabilir veya maledilebilir.


VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇLARIN MASRAFLARI
Madde 66 - Aldıkları kredileri vadesinde ödemeyen veya borçları ertelenmeyen ortaklar ile kefilleri aleyhine yapılacak takibatın masrafları ortak ile kefillerine ait olup ilk alınacak paralardan mahsup olunur.
Kanuni takibata uğrayan ortaklar ile ödemelerini vadesinde yapmayıp üç defa geç ödemede bulunan ortakların yeni kredi talepleri altı ay süreyle karşılanmaz.


ORTAKLARIN DIŞARIDAN ALDIKLARI BORÇLARA İLİŞKİN BEYANLARI
Madde 67 - Ortaklar, kooperatifi finanse eden Banka dışındaki diğer kredi müesseselerine borçlandıkları veya onlardan kredi aldıkları takdirde bunların miktar ve vadelerini, kooperatiften kredi talep ettikleri sırada dolduracakları beyannameye veya kredi talepnamesine yazmak zorundadırlar.


B Ö L Ü M   6

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ HESAPLAR HESAP DÖNEMİ, BİLANÇO VE NETİCE HESAPLARI
Madde 68 - Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.
Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.


KOOPERATİFİN GELİRLERİ VE ÜST KURULUŞ PAYLARI
Madde 69 - Kooperatifin gelirleri; ortakların vereceği kredi kefalet ve diğer hizmetleri için kredi ve kefalet miktarı oranında alınan masraf karşılıklarından, istihbarat ücretlerinden, iştirak, tesis, yedek akçe gayrimenkul ve menkul gelir ve iratlarından, toplantı sigorta ve sair sosyal hizmet gelirleri ile banka faizlerinden oluşur.
Kooperatifin, eğitim, denetim ve diğer hizmetler karşılığı olarak üst kuruluşlara ödeyeceği aidat, ücret, katılım payı ve sair masraf karşılıkları, üst kuruluş anasözleşmeleri hükümlerine göre belirlenir ve tediye edilir.


GELİR - GİDER FARKI VE DAĞITIMI
Madde 70 - - Gelir-gider farkı, genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tesbit edilir.
Gelir-gider müsbet farkının;
%1?i Tanıtma ve Eğitim Fonu,
%10?u Kanuni Yedek Akçe,
%60?ı Özkaynak Hesabı,
%29?u Karşılıklı Yardımlaşma Fonu, olarak ayrılır.
Yukarıdaki fıkraya göre ayrılan %1 oranındaki fon, bilançonun genel kurulca onaylanmasından itibaren bir ay içinde 1163 Sayılı Kanunun 94?ncü maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki Tanıtma ve Eğitim Hizmetleri Fonu Hesabına yatırılır.
Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık ertesi yıla devrolunur ve sonraki yılın müsbet gelir-gider farkından, yetmemesi halinde yedek akçeden kapatılır.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş yapar.


ÖZKAYNAK HESABI VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA FONU
Madde 71 - Kooperatif ortaklarına ucuz kredi bulunabilmesi amacıyla, 70?nci maddeye göre ayrılan gelirden oluşan Özkaynak Hesabı açılır.
Kooperatif, bu hesapta toplanan paraları yeni kredi imkanları sağlamak için borç olarak üst kuruluşlara verebileceği gibi, genel kurul kararı ile menkul ve gayrimenkul alımında ve diğer yatırım faaliyetlerinde de kullanabilir.
Bu anasözleşmenin 70?nci maddesine göre oluşturulan Karşılıklı Yardımlaşma Fonu, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 40?ncı maddesinde belirtilen amaçlar için ve genel kurulca kabul edilecek yönetmelik esasları dahilinde kullanılır.


DEVİR TESLİM TUTANAĞI
Madde 72 - Para ve Kredi Kurulunun kararı ile kurulan ve her kooperatifin çalıştığı Halk Bankası Şubesinde bulunan Güçlendirme Fonu, kooperatifin varlığı ve geleceğinin teminatıdır.
Güçlendirme Fonlarının takibi ve işlemesi ile bu fonlara ait yönetmeliğin ve değişikliklerin düzenlenmesi hakkında üst kuruluşumuz Merkez Birliği, anasözleşmesinin 33?ncü maddesine göre yetkilidir. Fonda biriken meblağlar, kooperatifçe muvakkat hesapta izlenir.
Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.


AVANSLAR VE ÖDEMELER
Madde 73 - Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.


KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER
Madde 74 - Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Ancak, bilançoda tesbit edilen açık üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde yine bakanlık haberdar edilir. Mali durumun düzetilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.


DEFTERLER Tutulacak Defterler
Madde 75 - Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.
1- Yevmiye Defteri,
2- Defteri Kebir,
3- Envanter Defteri,
4- Karar Defteri,
5- Ortaklar Defteri.
Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.
Ayrıca her ay geçici mizanlar çıkarılır ve ilgili bankayla mutakabat sağlanır.


DEFTERLERİ TASDİK ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 76 - - Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defteri mühür ve imzasıyla tasdik eder.


DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI
Madde 77 - Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hakediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.
Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere T. Ticaret Kanununun 68?nci maddesi uyarınca noter veya ortaklardan birine tevdi olunur.


B Ö L Ü M   7

DAĞILMA VE TASFİYE BİRLEŞME VE DEVİR
Madde 78 - Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 Sayılı Kanunun 84?ncü ve 85?nci maddelerine göre işlem yapılır.


DAĞILMA SEBEPLERİ
Madde 79 - Kooperatif;
1- Ortak sayısının 7?den aşağı düşmesi üzerine,
2- Genel kurul kararıyla,
3- İflasın açılmasıyla,
4- Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
5- Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6- Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır.


TASFİYE KURULU
Madde 80 - Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı taktirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.
1163 Sayılı Kanunun değişik 56?ncı maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi ile 62?nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.
Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.


TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 81 - Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.
1- Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.
2- Tasfiye süresince kooperatif unvanı ?Tasfiye Halinde? ibaresi ilave edilerek kullanılır.
3- Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.
4- Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar, ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.
5- Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
6- Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
7- Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
8- Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.
9- Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33.maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
10- Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.
11- Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
12- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.


B Ö L Ü M   8

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER BAKANLIK İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ
Madde 82 - Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.
Kooperatif görevlileri; kooperatife ait para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve üst kuruluşların denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.


SİYASİ FAALİYET YASAĞI
Madde 83 - Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.
Kooperatif siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımda bulunamaz.
Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları, kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar.


KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 84 - Bu anasözleşmede hüküm olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.


İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 85 - - İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................


İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 86 - İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1 ......................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................


KURUCULAR
Madde 87 - Aşağıda isimleri, tâbiiyetleri, adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:
1. Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10?ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
2. İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 43?ncü ve 52?nci maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını açıkladıklarını, beyan ederler.


                                                                                                          Sermaye      Ödediği
     Adı ve Soyadı            Tabiiyeti      Adresi                                       Taahhüdü    Sermaye    İmza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.


ekler
Madde - (*) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19/2. maddesinde yer alan 1.000 pay, 28.05.1998 tarih ve 4363 sayılı Kanunla, 02.06.1998 tarih ve 23360 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 5.000 pay olarak değiştirilmiştir.
(**) 10.01.2003 tarih ve 24989 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.12.2002 tarih ve 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda bir ortaklık payının değeri 1.000.000.-TL’ye yükseltilmiştir.